PETIT PAYS – BEYAYE Lyrics

PETIT PAYS – BEYAYE Lyrics

141


Eyèmè, Eyayé, Eyayé

Mut’a béyayé ééééh

Mut’a béyayé éééééh

Jom’a lambo mut’a béyayé

 

Na bai muto nde muto mo a pongéa nde mba béyayé

Na biyé nje e beni njom eh

Na bai mut’am nde muto mo a Pongéa nde mba malondo o nguéa Bunya té eh

Nai biyé nje eben njon eh

Na bai mut o nde muo mo a pongéa Nde mba beyayé

Nai biyé nje e ben njon iyé

 

Eh  Mama oh mba, Eh mama o mba ‘eh éééh

Mama o mba  éééh mama o mba é

Eééh Mama oh mba, Eh mama o mba ‘eh éééh

Mama o mba  éééh mama o mba éee

 

Uuhmm ekot’a lambo

 

Na bai nde mut’o nde muto mo a poséa nde Mba malondo o nguea bunyaté eh

Nai bié njé ben e njom iyé

Na bai muto nde muto mo a Pongea nde mba beyayé

Nai bié njé eben njon iyé

Na bai mut o ndé muto moa Pongéa ndemba belangué ah yo

Nai bié njè beni njom iyé

 

A muna muto njé boli oa é A muna muto njé boli oa é

Oi ta nika é

a muno muto njé boli oa é A muna muto njé boli oa é

Di poi te o ndab’oa mangando

A temen nde mba mundumbu Omundi mwese é

 

Di poi te o ndab’oa mangando

A temen nde mba mundumbu Omundi mwese é

Di poi te o ndab’oa mangando

A temen nde mba mundumbu Omundi O bosso é

 

Eh a muna muto Njé wondi oa, Muna muto njé wondi oa Oi ta nika e

Eh a muna muto Njé wondi oa, Muna muto njé wondi oa Oi ta nika e

Eh a muna muto Njé wondi oa, Muna muto njé wondi oa Oi ta nika e

Eh a muna muto Njé wondi oa, Muna muto njé wondi oa Oi ta nika e

 

Na bai muto nde muto mo a pongéa nde mba béyayé

Na biyé nje e beni njom eh

Na bai mut’am nde muto mo a Pongéa nde mba malondo o nguéa Bunya té eh

Nai biyé nje eben njon eh

Na bai mut o nde muo mo a pongéa Nde mba beyayé

Nai biyé nje e ben njon iyé

Di poi tè o ndeb oa mangado

A ma temen nde mba mumdumbu

O mundi mwese

Di poi te ndab’oa maloka a ma temen nde ma dipama o nguea

Ayé yé ayé eehhh

 

A Muna moto (x10)

Ééé é é , uhhm uhmm uhmm,  oooh ohh oh oh

 

Uuhhhm, uuhm, uuhm

Mama o Mba é (x3)

More lyrics by PETIT PAYS

Source link